İzmir Ticaret Odası Girişimcilik Merkezi Fizibilites

İZTO Girişimcilik ve Ticarileştirme Merkezi Fizibilite çalışması kapsamında İzmir Ticaret Odası’nda eski bir hizmet binasının İzmir’in kalkınmasına katkı sağlayacak bir girişimcilik merkezine dönüştürülmesi konusunda danışmanlık verilmiştir. Proje işbirliği süresince İZTO için iki rapor hazırlanmıştır.

  1. Ankara, İstanbul ve İzmir odağında Türkiye Girişimcilik Ekosistem Raporu
  2. İzQ Girişimcilik Merkezi Fizibilite Raporu

İlk raporun hazırlık sürecinde İzmir hinterlandında girişimcilik ekosisteminin içerisinde bulunduğu mevcut durum ortaya konmuş, yerel ekosistemin gelişimi için gerekli olan ihtiyaçlar analiz edilmiş ve analiz bulguları doğrultusunda girişimcilik potansiyeli belirlenmiştir. Tüm bu çalışmalar için iki büyük şehirle ve uluslararası düzeyde karşılaştırmalar gerçekleştirilmiştir.

Tüm bu çalışmalardan sonra, İzmirde kurulacak bir girişimcilik merkezi için model önerisi çıkarılmış, hizmet içerikleri, kat planları tasarımları gerçekleştirilmiştir.  İzmir’deki ekosistem aktörleri ile yapılan bir anket çalışması ile, oluşturulan model önerisinin ekosistemin beklentilerini karşılama oranı test edilmiş, beklentilerin gerçekleşmesini destekler nitelikte bir girişimcilik merkezinin kurulmasına yönelik fizibilitenin oluşturulması bu yolla tamamlanmıştır. 

Raporda İzQ Girişimcilik ve Ticarileştirme Merkezi projesinin arka planını oluşturan sosyal ve ekonomik ihtiyaçlara odaklanılmış, bu ihtiyaçların ulusal ve bölgesel gelişme aksları içindeki konumu belirlenmiştir. Aynı zamanda İzmir’in girişimcilik ekosistemi içindeki potansiyeli değerlendirilmiştir.