Gaziantep Ticaret Odası Girişimcilik Ekosistemi Geliştirme

Gaziantep Ticaret Odası’na hem şehir genelinde girişimcilik ekosisteminin tanımlanması ve geliştirilmesine yönelik strateji oluşturulması konusunda danışmanlık verilmiş hem de kurulacak girişimcilik merkezi için fizibilite çalışması gerçekleştirilmiştir.

Gaziantep Girişimcilik Ekosisteminin Geliştirilmesi Stratejisi

Strateji planı oluşturulurken şehir genelinde girişimcilik ekosistemini anlama ve ihtiyaçları belirlemeye yönelik çalışmalar gerçekleştirilmiş, bu çalışmalar ışığında, Gaziantep’teki girişimciliğin geliştirilmesine yönelik stratejik bir politika çerçevesi sunulmuştur.

Stratejinin oluşturulmasında Gaziantep’in girişimcilik ekosistemini etkileyen insan kaynağı, inovasyon, girişimci ekonomik aktivite düzeyi ile coğrafi ve kültürel koşullar Türkiye genelinden seçilmiş 11 il ile karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiş; Gaziantep’in mevcut girişimcilik ekosistemi haritalandırılarak ekosistem aktörlerinin işlev ve fonksiyonlarına ilişkin performans değerlendirmesi gerçekleştirilmiştir.

Nitel ve nicel araştırma yöntemlerinin bir arada kullanıldığı analiz aşamasının ardından yerel düzeyde gerçekleştirilen paydaş toplantıları, yarı yapılandırılmış görüşmeler ve strateji geliştirme toplantıları sonucunda katılımcı planlama yöntemi ile girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesine yönelik stratejik öncelik ve hedefler tespit edilmiştir.

Gaziantep Ticaret Odası Girişimcilik Merkezi Fizibilitesi

Projenin genel amacı doğrultusunda, bölgedeki girişimcilik potansiyeli hakkında mevcut durum analizi yapılarak, ve bu analiz neticesinde ortaya çıkacak bulgular çerçevesinde proje kapsamında kurulması planlanan ekosistemin temel işlevinin belirlenmesine yönelik bir strateji dokümanı hazırlanmıştır. Kurulması planlanan ekosistemin işleyişine ve diğer ekosistemlerle ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik olarak yönetişim yapısı tasarlanarak kapsamlı bir fizibilite çalışması yapılmıştır.

Gaziantep Girişimcilik Ekosisteminin Geliştirilmesi Stratejisi, ilin girişimcilik ekosisteminin mevcut durumu, girişimcilik ekosisteminde yer alan kurum ve kuruluşların işlevlerinin analizi ile ekosistemin geliştirilmesine yönelik stratejiler geliştirmiştir. Mevcut durum ve ihtiyaç analizi doğrultusunda Gaziantep Ticaret Odası tarafından kurulması planlanan Gaziantep Ticaret Odası Girişimcilik Merkezi için mekansal, ekonomik ve finansal öngörüleri içeren fizibilite raporu hazırlanmıştır.