Kentsel Kalkınma

Kentler son yirmi yıllık süreçte kalkınmanın en yoğun olarak görüldüğü ve hızlı nüfus artışları, ekonomik üretim dönüşümü, çevresel etkiler ile yaşam alanımızı oluşturuyor. Bu sorun alanları yanında teknoloji, eğitim seviyesi gibi olumlu bileşenler ile kentsel alanlara yeni bir bakış açısı ihtiyacı doğmuştur.

IDEMA kentlerin yenilenmesi, yenilikçiliği kent yönetim sistemlerine entegre etmesi konusunda belediyeler, kalkınma ajansları, kentlere yönelik çalışan şirketlerden başlayarak kentsel inovasyon vizyonunu kazandırmak üzere stratejiler geliştirmekte ve bunu kent aktörleri ile paylaşmaktadır. www.sorumlusehirler.org bu bağlamda IDEMA tarafından kentsel inovasyonu hayata geçirmek için geliştirilmiştir. Ayrıca geliştirilmesi devam eden Şehir Çocuğu uygulaması ile de çocukların kent yaşamına etkin katılımı ve yenilenmesine katkı sağlaması hedeflenmiştir. Bunun yanı sıra IDEMA uzmanları ve danışmanları Çocuk Dostu Kent, Akıllı Şehirler, Transatlantik Şehirler gibi farklı bir çok işbirliklerinin parçası olarak bu alanda içerik geliştirmeyi sürdürmektedir.

Kentsel İnovasyon kapsamında IDEMA, kentlerin uluslar arası süreçlere dahil olmasına, örnek kentlere çalışma ziyaretleri, kentsel inovasyon raporları, kent çalışanlarına yönelik yeni kamu yönetimi anlayışı eğitimleri temelinde katkı sağlamaktadır.

Harita ve haritalama çalışmaları son 5 yıldır IDEMA’nın önemli çalışma alanlarından biridir. Sosyo – Ekonomik kalkınma odaklı proje hizmetleri ile kurumlara hizmet sunan IDEMA, dünya ölçeğinde uzun yıllardır yaygın olarak kullanılan sosyo – ekonomik haritalama yöntemi ile kentsel veri ve haritaları birarada ele alarak kentsel durum analizleri, stratejiler geliştirme ve sürdürülebilir kentsel dönüşüm çalışmaları konusunda hizmetler sunmaktadır

Belediyelerin, Valiliklerin, İl Müdürlüklerinin, kent yönetimlerinin, belediye başkanlarının, belediye başkan adaylarının, milletvekilleri ve şirketlerin farklı dönemlerde kullanabilecekleri sokak ve mahalle bazında harita ve kamuoyu anketlerine dayanan Vatandaş Karnesi çalışmaları ile anlık ve dönemsel olarak farklı konularda vatandaşların, kadın, çocuk, engelli, genç gibi farklı bir çok toplumsal grubun görüş ve önerileri ile algıları harita ve mahalle bazında gösterilmektedir.

Stratejik Planlama kurumların gelecek planlamları ve yatırım öngörüleri için önemli bir gösterge aracıdır. Stratejik Planlama kentler için de önemli bir araçtır. Stratejik Planların katılımcı, kapsayıcı ve ülke ve dünyadaki kalkınma öncelikleri ile uyumlu olarak hazırlanması, vatandaş beklentileri ile diğer kurumsal paydaşların beklenti ve algılarını içselleştirmesi önemlidir.

IDEMA bu bağlamda Katılımcı ve Kapsayıcı Stratejik Planlama yaklaşımı ile başta belediyeler olmak üzere kentlerin planlama süreçlerine katkı sağlayacak bir hizmet sunmaktadır. Stratejik Plan ile birlikte geliştirdiği özel bir yazılım ile ilgili kentte alınan karar ve uygulamaların kısa, orta ve uzun vadede stratejik plan ile uyumluluğu da takip edilebilmektedir.