Rapor, Analiz ve Strateji

Durum Analizleri, hizmet verilen kurum veya kuruluşların projeleri kapsamında, ihtiyaçlar ve sonuçlar bazında iç ve dış çevreden bilgi toplama sürecini içerimektedir. Bu bilgi toplama süreci iyi bir literatür taramasını, sonuç ve çıktıların toplumsal faydaya ve çevreye etkisini, hükümet politikaları ve programlarını, araştırma yapılan kurumun veya bölgenin sosyo-kültürel, ekonomik yapısıyla ilgili araştırmaları kapsamaktadır.

IDEMA, uzman danışman kadrosu ve saha tecrübesiyle bu alanda gerek sektörel gerek kurumsal Durum Analizleri yapmaktadır. Yapılan Durum Analizlerinin temelinde katılımcılık ve sonuç odaklı çalışma prensibi yer almaktadır.

Sosyal Etki Analizleri, kuruluşların etkilerini ortaya koyma, olumlu sosyal değişime katkı sağlama ve geleceğe yönelik planlama süreçlerinde önemli rol oynamaktadır.Bu analizler,  ekonomik anlamda yatırım yapılan bölgenin sosyal yapısı veya yatırımın sosyal dokuya olan etkisiyle ilgili hazırlanan araştırmalarla beraber; yeterli veri toplama ve detaylı araştırmalar sonucunda kentlere, bölgelere ve bireylere yönelik yatırım, proje, kanun ve kararları da kapsamaktadır.

IDEMA, sosyo-ekonomik kalkınma alanında deneyimli olan danışman kadrosuyla sosyal öngörüler gerçekleştirmek üzere analizler yürütmektedir. Kentlere, bölgelere ve bireylere yönelik kararların olası ekonomik, sosyal, çevresel ve politik etkilerini ölçmek üzere çalışmalar yürütmekte ve durum senaryoları hazırlayarak kararın uygunluğuna ilişkin raporlar üretmektedir.

Gerçekleştirilen yatırımların ve hayata geçirilen faaliyetlerin ortaya çıkardıkları ekonomik faydanın yanı sıra sosyal, çevresel ve politik etkileri aynı zamanda yatırım sahibinin sosyal, çevresel ve politik düzeydeki kazanımlarını inceleyen kapsamlı bir analiz ihtiyacı ortaya çıkarmaktadır. IDEMA, bu kapsamda özel sektör, kamu kuruluşları ve sivil toplum bünyesinde ortaya çıkan analiz ihtiyacını karşılamaya yönelik bir çalışma ortaya koymaktadır.

“Yatırımın Sosyal Geri Dönüşü” analizleri ile, gerçekleştirilen yatırımlar ve faaliyetlerden etkilenen paydaşlar nezdinde ortaya çıkan sosyal, çevresel ve politik değişimin parasal değer olarak ölçümlemesi yapılmaktadır. Kurumların bütünsel olarak, yaptıkları tüm faaliyetler sonucunda ortaya çıkardıkları sosyal, çevresel ve politik değerin yanı sıra spesifik projelerin ve faaliyetlerin de “Yatırımın Sosyal Geri Dönüşü” analizleri gerçekleştirilebilmektedir.
IDEMA, uluslararası Social Return on Investment [SROI] Network standartlarında “Yatırımın Sosyal Geri Dönüşü” analiz hizmeti sunmaktadır.

IDEMA, hizmet verdiği alanlardan biri olan İzleme ve Değerlendirme Çalışmaları kapsamında kurum veya kuruluşlara projeleri süresince; veri toplama, veri analizi, süreç planlaması ve yönetimi, geri bildirim, raporlama gibi çalışmalar sunmaktadır.

Proje ve programın metodolojisine uygun olarak geliştirilen çalışma planı, tüm süreçlerin etkin ve sürdürülebilir olmasını hedeflemekle beraber yapılan takiplerin periyodik raporlamasını kapsamaktadır.  

IDEMA, şirketlerin veya kurumların sosyal yatırım açısından bilinçli kararlar alması için çeşitli analiz ve raporlamalar yapmaktadır. Şirketler veya sektörler özelinde yapılan analiz ve raporlamalar, araştırma alanının mevcut kaynak ve kısıtlarını belirlemeyi ve buna bağlı gelişen sorunlara toplumsal faydayı gözeten yenilikçi çözüm önerileri getirmeyi amaçlar.

IDEMA ekibi ortaya çıkan çözüm öerileri doğrultusunda;  Yenilikçi ve Sürdürülebilir Stratejiler, Programlı Proje Çalışmaları, Proje ve İş Geliştirme Süreçleri, Vizyon Geliştirme, Stratejik Planlama gibi hizmetler sunmaktadır.