Kalkınma Fonları

Türkiye’nin kalkınma stratejileri doğrultusunda gerçekleştirilecek faaliyetler için gerek kamu kurum ve kuruluşları gerekse özel girişimler ve vakıflar tarafından Türkiye’deki özel sektör akademi ve sivil toplum kuruluşlarına finansman sağlanıyor.

IDEMA , Türkiye’de kullanılmak üzere tahsis edilen ulusal fonlardan paydaşları ile yararlanarak; çözüm önerileri geliştiriyor.

IDEMA, Dünya Bankası tedarikçisi olarak öncelikli uzmanlık konuları etki ölçümleme ve değerlendirme, afet, kent, insani yardım, göç ve mülteciler, yönetişim, kurumsal sosyal sorumluluk, yerel yönetimler olan IDEMA; bu konularda Türkiye’nin kalkınmasına katkı sağlayacak sürdürülebilir ve yenilikçi projeler geliştiriyor.

Türkiye gibi aday ülkelere Avrupa Birliği tarafından katılım öncesi mali yardım veriliyor. Bu mali yardımlar aracılığı ile Türkiye’nin Avrupa Birliği müktesebatına uyumu ve üyelik kriterlerini yerine getirmesi bekleniyor.

IDEMA’nın da hem Türkiye hem de Balkanlarda aktör olarak yer almayı hedeflediği 2014-2020 Katılım Öncesi Mali Yardım Öncelik Alanları aşağıdaki gibi:

 • Birlik ve Üyeliğe Hazırlık için Reformlar
 • Sosyo-Ekonomik ve Bölgesel Kalkınma
 • İstihdam, İnsan Kaynağı Gelişimi ve Sosyal Politikalar
 • Tarım ve Kırsal Kalkınma
 • Bölgesel ve Sınır Ötesi İşbirliği

Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne katılım sürecindeki mali yardım programlarının yanı sıra, IDEMA Uzman kadrosu ve danışmanları ile birlikte Araştırma, Geliştirme ve Yenilikçilik Fonları – Ufuk 2020 ve Avrupa Birliği Yapısal Fonları kapsamındaki projelere odaklanıyor.

Ufuk 2020 Programı kapsamında, iç uzmanları ile proje önerisi ön değerlendirme desteği ve Ufuk 2020 Eğitimleri planlayan İDEMA, odaklandığı tematik alanlar çerçevesinde Ufuk 2020 programına katılmayı hedefliyor.

2011 yılından bu yana faaliyet göstermekte olan IDEMA, gelişmekte olan ülke ve bölgelerin kalkınma ihtiyaçlarına yönelik projelere katılıyor. Bu bağlamda IDEMA, Avrupa Birliği fonlarının yanı sıra Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler, Uluslararası Yardım Örgütleri, Uluslararası İş Örgütü gibi kuruluşların projelerinde önemli bir aktör olarak yer alıyor.

IDEMA Dünya Bankası iştirakçısı olarak, stratejik ortakları ile birlikte projeler geliştirerek; proje uygulama süreçlerinde aktif bir şekilde rol alıyor. Özellikle afet, etki ölçümleme ve değerlendirme, kentler, yerel ve bölgesel kalkınma gibi konularda lider olarak konusunda deneyimli uzmanları ile birlikte projelere katkı sağlıyor.

Uluslararası kalkınma gündemine yönelik yerel ve küresel çözümler üretme vizyonunu taşıyan IDEMA, uzman kadrosu ile Dünya Bankası `Elektrik Kullanımı Toplumsal Katılım Raporlaması`; Uluslararası Çalışma Örgütü `Tekstil Sektöründe Kurumsal Sosyal Sorumluluk Sosyal Etki analizi` gibi projeleri hayata geçirdi.

TÜBİTAK tarafından şirketlerin ve akademik kurum ve kuruluşların rekabet ve araştırma kapasitesini geliştirmek amacıyla ulusal düzeyde destek veriliyor. Kamu – Özel Sektör ve Akademi işbirliği fonlarının yanı sıra özel sektör ve akademi’nin geliştireceği, pazara etkisi olacak ve de Türkiye’nin Ar-Ge kapasitesini destekleyecek projelere finansman sağlanıyor.

IDEMA olarak, kalkınmanın ayrılmaz bir bileşeni olan Bilim, Teknoloji ve Inovasyon kapasitesi gelişimi konusundaki TÜBİTAK fonlarıyla ilgilenen paydaşlarımıza danışmanlık sağlıyoruz.

Türkiye’de potansiyeli olan kurum ve kuruluşların, İkili işbirliği projeleri aracılığı ile yurt dışındaki paydaşlarıyla ortak proje gerçekleştirmesini sağlamak üzere bilgi paylaşımında bulunan IDEMA TÜBİTAK destekleri ile ilgili yönlendirmelerde bulunuyor.

TÜBİTAK tarafından yürütülmekte olan bölgeler arası işbirliği programlarına Türkiye’den ortakların katılımına yönelik de faaliyetlerde bulunan IDEMA, Ufuk 2020 programı çerçevesinde uzman desteği ile ön-değerlendirme hizmeti sunuyor.

IDEMA ulusal ve uluslararası proje gelişimi uygulaması ve değerlendirmesi konusunda uzman kadrosu ile birlikte danışmanlık hizmeti veriyor.

IDEMA proje gelişimi konusunda içerik katkısı da sağlıyor. IDEMA’nın öncelikli olarak proje geliştirme, uygulama ve değerlendirme danışmanlığı sunduğu fonlar aşağıdaki gibi:

Ulusal

 • Türkiye’deki bölgelerarası farklılıkların ortadan kaldırılması amacıyla kurulan Kalkınma Ajansı fonları
 • TÜBİTAK Fonları
 • KOSGEB Destekleri
 • Vakıf Fonları
 • Kapasite Gelişimi ve Kalkınma Destekleri

Uluslararası

 • Avrupa Birliği ve Avrupa Birliği Kurum ve Kuruluşları
 • ERASMUS
 • Dünya Bankası ve Birleşmiş Milletler Fonları
 • Ufuk 2020
 • İkili İşbirliği Programları

IDEMA Uzman kadrosu ile proje değerlendirme hizmeti, etki ölçümleme, proje saha çalışmaları, uluslararası lobi ve saha ziyaretleri yanı sıra kurumlar için özel tasarlanmış proje eğitimleri konusunda da hizmet sunuyor.